گواهینامه های سیستم های مدیریتی ایزو با ویرایش جدید

سیستم های مدیریتی ایزو در نیروگاه شهید رجایی با دریافت گواهی نامه های جدید از سوی این شرکت، بروزرسانی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، ضرورت انطباق با تغییرات روز و اهمیت هماهنگی سیستم های مدیریتی ایزو با اهداف سازمان، موجب شد پس از انطباق یابی از سوی کارشناسان شرکت  TUV NORD، آخرین ویرایش سیستم های مدیریتی ایزو از سوی نیروگاه شهید رجایی دریافت شود.
بنا به این گزارش، سیستم های مدیریت کیفیت ISO 9001-2015، مدیریت زیست محیطیISO14001-2015، مدیریت انرژیISO 50001-2011، مدیریت زیست محیطی با رویکرد شاخص های ارزیابی عملکرد در سازمان ISO 14031-2013 و-2007 OHSAS 18001، سیستم هایی است که گواهی نامه های آن براساس آخرین مدل بازنگری شده، صادر و از سوی نیروگاه دریافت شد.
شایان ذکر است سیستم های مدیریت کیفیت ISO 9001 و مدیریت زیست محیطیISO14001، در میان نیروگاه های کشور، تنها از سوی نیروگاه شهید رجایی با ویرایش 2015  دریافت شده است.
گفتنی است، مدت اعتبار این گواهینامه ها سه سال است که پس از هر دوره ی یک ساله، ‏ممیزی مجدد ازسوی شرکت ‏TUV NORD‏ انجام و درصورت انطباق تمامی موارد ‏با مشاهدات، نسبت به تمدید گواهینامه اقدام می شود. ‏