مسجد سنجیده

مسجد سنجیده در محله ی « راه ری» شهر قزوین قرار دارد و از آثار دوره ی سلجوقی به شمار می رود. این مسجد در حال حاضر فقط دارای فضای گنبد خانه ای به شکل مربع و به ابعاد 9/20 متر است. مسجد سنجیده دردو ضلع، مشرف به گذر بوده و در هر ضلع، دارای سه راه ارتباطی است. این مسجد دارای گنبدی به سبک سلجوقی، مناره کوتاه و تزیینات مقرنس در زیر گنبد است .